Teokracja jest formą rządu, która opiera się przede wszystkim na tym, aby za grupą rządzących stała pewna zorganizowana ideologia religijna. Rządy teokratyczne mają w pewnym sensie z góry zdeterminowany system władzy i sposobu jej sprawowania ze względu na to, że są podyktowane poprzez dominującą w państwie wiarę. To przedstawiciele tej wiary wówczas pełnią prawo, a nie politycy, którzy tak jak na przykład w demokracji zostali wybrani przez lud na głowę narodu. W jaki sposób należy zatem zrozumieć sposób rządzenia w teokracji?

Przykładowo tam, gdzie panowała teokracja w państwach katolickich, nie istniało rozróżnienie między kodeksem karnym a prawami biblijnymi. Oznaczało to, że prawa religijne były również prawami bezpośrednio egzekwowanymi przez państwo. Różnica polegała na tym, że głowami takiego państwa byli przedstawiciele danej religii, czyli duchowni. To oni w tym przypadku zajmowali stanowiska przywódcze. Bardzo często zdarzało się również tak, że nie tylko sprawowali legalną władzę, ale także byli osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za piastowanie najwyższego urzędu w całym kraju.

Czy mamy jakieś przykłady państw teokratycznych w dzisiejszych czasach?

Pomimo tego, że teokracja jest raczej systemem politycznym, który był popularny w przeszłości, mamy nadal kilka państw mogących posłużyć nam za przykład rządu teokratycznego. Aktualnie największym i prawdopodobnie największym na arenie międzynarodowej państwem teokratycznym, które do dziś korzysta z tego archaicznego ustroju, jest Iran. W tym państwie przywództwo stanowią duchowni, którzy są tytułowani mianem ajatollahów. Są oni szyickimi przywódcami religijnymi, którzy ze względu na teokrację panującą w Iranie, sprawują również pełnoprawną władzę państwową.

Wybierają oni bezpośrednią głowę państwa, ponieważ w ich ugrupowaniu panuje jeden wybrany przez resztę szyicki przywódca o najwyższym stopniu. Stanowi on rolę nieco podobną do prezydenta z tą różnicą, że znacznie więcej zależy od jego woli w państwie islamskim. Przekazuje on uprawnienia innym przywódcom i stanowi osobę egzekwującą postanowienia polityczne na podstawie prawa szariatu. Czym jest z kolei niezwykle ważny dla mieszkańców Iranu szariat? W dużym skrócie szariat – podstawowa doktryna prawna wyznania islamskiego – dyktuje kodeksy prawne, sądownicze i administracyjne kraju.